KDV’den İstisna Yapım İşlerinin Alt Yüklenicilere Devrinde KDV Tevkifatı

KDV’DEN İSTİSNA EDİLEN YAPIM İŞLERİNİN, ALT YÜKLENECİLERE DEVRİNDE KDV TEVKİFATI

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri” bölümünde;

– (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri

– (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.”

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yapım işinin 5.000.000 TL üzeri ve de KDV’den istisna olması, işin yüklenicisi olan KDV mükellefinin, alt yüklenicilere devrettiği yapım işlerine ilişkin olarak, alt yüklenicilerin düzenlediği faturaların tutarına bakılmaksızın (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

***

ŞİRKETİN ORTAĞINA SATTIĞI TAŞINMAZ BEDELİ, ORTAKLAR CARİ TUTULMAKTA OLUP, FAİZ HESAPLANMASI GEREKİR.

Danıştay Dördüncü Daire, E, 2015/7664, K, 2019/2774 Sayılı Karar ile;

Davalı idare tarafından, davacı hakkında kurumlar vergisi yönünden düzenlenen vergi inceleme raporunda, ilgili dönemde şirkete ait taşınmazın şirket ortağına satılması ve taşınmazın karşılığı olan tutarın, 131- Ortaklardan Alacaklar hesabında tutulmasına rağmen bu tutara faiz, komisyon veya herhangi bir sair değer hesaplanmadığının tespit edildiği, yasal defter ve kayıtlara elde edilen faiz gelirinin yansıtılmayarak kurum kazancının eksik beyan edildiği, davacının kurumlar vergisi beyannamesinde ortaklardan alacağı olduğunu beyan ettiği, beyanname ekinde yer alan gelir tablosuna göre ise, faiz geliri elde edilmediğinin anlaşıldığı, söz konusu tespitlerden hareketle düzenlenen diğer vergi inceleme raporlarında davacı adına re’sen tarh edilmesi gereken geçici vergi ile kurum (stopaj) vergisinin belirlendiği, kanun hükümleri çerçevesinde yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Bülent KAÇAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*