Avukatlık Faaliyetinde Banka Hesaplarına Girilen Paralar

AVUKATLIK FAALİYETİNDE BULUNAN BİR KİMSENİN BANKADAKİ HESAPLARINA GİRİŞİ YAPILAN TÜM PARALARIN AKSİ İSPAT EDİLMEDİKÇE, VEKALET ÜCRETİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Danıştay Üçüncü Daire, E, 2017/2173, K, 2021/1449 Sayılı Kararı ile;

Avukat olan davacı adına, serbest meslek faaliyeti kapsamında takip ettiği davalardan elde ettiği gelirin bir kısmını kayıt ve beyan dışı bıraktığı yolundaki tespitleri içeren vergi tekniği raporu done alınmak suretiyle düzenlenen vergi incele raporuna göre, re’sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, aynı yılın tüm dönemleri için re’sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı geçici vergi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353.maddesinin 1.bendi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemine ilişkindir.

Davacının, UYAP verilerinden elde edilen bilgiler kapsamında,….. yılında karara çıkan veya kapandığı yolunda kayıt düşülen ve vekaletinin bulunduğu tüm dosyaların aynı yıl bitmiş ve vekalet ücretlerinin tahsil edilmiş olduğu ile bankalardaki tüm hesaplarına yatırılan paraların vekalet ücreti olarak değerlendirilmesi suretiyle matrah farkına ulaşıldığının anlaşıldığı olayda, Mahkemelerince verilen ara kararı ile mahkemelerden davacının takip ettiği dosyalara ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden, davacının takip ettiği dosyalarda vekalet ücreti ile ne miktarda bağlantılı olduğu, gerçekte hangi dönem itibarı ile sona erdiklerinin ve vekalet ücretinin tahsilinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinin somut verilere dayandırılması gerekirken böyle bir tespitin yapılmadığı, avukatlık faaliyetinde bulunan bir kimsenin bankadaki hesaplarına girişi yapılan tüm paraların aksi ispat edilmedikçe, vekalet ücreti olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı, banka hesabına her türlü iş ve işlemler için para transferinin mümkün olduğu, bu durumun aksinin davacının vekalet ilişkisi kapsamında bulunulan kişilerin ifadelerine başvurulmak suretiyle ortaya konulması gerektiğinden, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta ve kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu vergi ve cezanın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Sayılarımla,

Bülent KAÇAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*