Kar Dağıtımı

KAR DAĞITIMI

 SERMAYEYE İLAVE EDİLEN DEĞER ARTIŞ FONLARININ, SERMAYE AZALTIMI SURETİYLE ORTAKLARA ÖDENMESİ,  KAR DAĞITIMI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU, E, 2020/962-K, 2022/98 ve de 02.03.2022 Tarihli kararı ile;

Davacı tarafından, ortağı olduğu …Tekstil Sanayi Anonim Şirketinin, sermayesine ilave ettiği değer artış fonlarının, sermaye azaltımı suretiyle ortaklara ödenmesi neticesinde, kendisine ödenen tutarın gelir vergisine tabi olmadığı, ihtirazi kaydıyla verilen ……… yılına ait gelir vergisi beyannamesine istinaden tahakkuk eden. ……….. tutarındaki verginin kaldırılması ve stopaja tabi tutulmak suretiyle ödenen tutarının iadesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

213 sayılı Kanun’un mükerrer 298. maddesinde yapılan değişiklikler öncesi dönemde ayrıldığı açık ve tartışmasız olan uyuşmazlık konusu değerleme artış fonlarının sermayeye eklenmiş tutarının o dönemde yürürlükte bulunan ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymet olarak kabul edileceği yönündeki düzenleme uyarınca, ………. yılında yapılan ve tamamı bu tutarlardan karşılanan sermaye azaltımı suretiyle ortaklara dağıtımının tipik anlamda bir kâr dağıtımı olmaması, kâr dağıtımı şeklinde nitelenmesinin anılan düzenleme uyarınca da olanaklı bulunmaması nedeniyle, ortakların kendilerine ait sermayeyi sermaye azaltımı suretiyle geri almış oldukları açıktır.

Bu durumda, ortaklara bu kapsamda yapılan ödemenin vergiye tabi olmadığı anlaşılmakta olup; davacının ihtirazi kaydı kabul edilmeksizin yapılan gelir vergisi tahakkukunun, davaya konu kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davacının ortağı olduğu … Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’nin aynı konu ile ilgili olarak ihtirazi kayıtla verdiği, ……….. yılı kurumlar vergisi beyannamesine istinaden tahakkuk eden kurumlar vergisinin, ………….. kısmının iptali istemiyle açılan davada …. Vergi Mahkemesinin …tarih E:…, K:…sayılı kararı ile işletme tarafından ayrılmış ve sermayeye ilave edilmiş olan yeniden değerleme değer artışları, şirket için bir kâr yani kazanç unsuru olmadığından ihtirazi kayıt kabul edilmeksizin yapılan davaya konu kurumlar vergisi tahakkukunda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Mahkeme bu gerekçeyle davanın kabulüne ve ödenen tutarın davacıya iadesine karar vermiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*