Takdire Sevk İşleminde Zamanaşımı Süresi

DEFTER VE BELGE İSTEME YAZISININ MÜKELLEFE TEBLİĞ YAZININ TEBLİĞİNDEN SONRA TAKDİRE SEVK İŞLEMİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ DURDURMAZ.

Danıştay Üçüncü Daire, E, 2016/16246, K, 2019/5604 Sayılı Kararı ile;

Davacının faturalarını kullandığı, sahte fatura düzenleme sebebiyle devam eden inceleme esnasında, vergi müfettişinin yazısıyla davacı şirketten, incelenen şirketten aldığı faturalar, ödeme belgeleri ile yevmiye defterinin ibrazı istenerek, karşıt inceleme tutanağı düzenlendikten sonra Maliye Bakanlığının yazıyla, incelemesi devam eden şirketten mal ve hizmet aldığını beyan eden davacının ihtiyaten takdire sevki gerektiği belirtilmesi üzerine, takdire sevk edildiği, devam eden süreçte değinilen şirket adına, sahte fatura düzenleyicisi olduğu, düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu tespitlerine yer verilen vergi tekniği raporu düzenlenerek, takdir komisyonu kararı uyarınca dava konusu tarhiyatların yapıldığı anlaşılmaktadır.

Zamanaşımı süresinin takdir komisyonuna başvurulması nedeniyle durması için, gerçek bir re’sen takdir nedeninin saptanmış olması, diğer bir deyişle salt zamanaşımını durdurmak amacıyla olayın gerçekte takdire sevk anında var olmayan bir re’sen takdir nedenine dayandırılmamış olması şarttır.

Yasal defter ve belge isteme yazısının mükellefe tebliğ edilmiş olmakla vergi incelemesine başlanıldığının kabul edileceği değerlendirildiğinde, yapılacak karşıt incelemeye esas olmak üzere defter ve belgeleri istenilen davacı şirket hakkında vergi incelemesine başlanıldığının kabulü gerektiğinden ve incelemeye başlanıldığı bu tarihten sonra takdire sevk işleminin, matrah takdiri dışında işlemekte olan zamanaşımını durdurma amacı taşıması sebebiyle zamanaşımı süresini durdurmadığı dikkate alındığında, dava konusu … yılı için öngörülen beş yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra ….. tarihinde tebliğ edilen ihbarname içeriği vergi ve cezalar tarh zamanaşımına uğradığından, yazılı gerekçeyle verilen kararda sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bülent KAÇAR

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*