Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu

SİGORTALI ÇALIŞANIN, ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ KENDİ ADINA OLSA DA, BU ARAÇLARIN SATIŞINA İLİŞKİN KOMİSYON BEDELLERİNİN, ŞİRKETÇE FATURALANDIRILDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, SİĞORTALI ÇALIŞANA YAPILAN TARHİYAT HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

T.C.DANIŞTAY-ÜÇÜNCÜ DAİRE E, 2018/930- K, 2021/5518 ve  23.11.2021 Tarihli Kararı ile;

Davacı adına araç satışından elde ettiği kazancını, kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle, sevk edildiği takdir komisyonu kararlarına istinaden, …… yılının Ocak ila Aralık dönemleri için, re’sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi tarafından; “Davacının ve araç alım satımını yaptığı kişilerin ifadelerine başvurularak, gerçek satış bedelleri tespit edilmeden, sadece kasko sigorta bedelleri esas alınarak, varsayıma dayalı olarak yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle” cezalı vergi kaldırılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinin (B) işaretli bendi ile vergilendirmede, vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olacağı ve bu durumun yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre olağan olmayan bir durumu iddia edenin bu iddiasını ispatlamakla yükümlü olacağı kurala bağlanmıştır.

Davacının, dava dilekçesi ekinde sunduğu belgelerden, … Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sigortalı çalışanı olduğu ve araç satış sözleşmeleri kendi adına olsa da bu araçların satışına ilişkin komisyon bedellerinin sözü edilen şirketçe faturalandırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacının, alım satımların plaka değişikliği ve devir işlemleri için şirket adına yapıldığı yolundaki vergilendirmeyi etkileyici mahiyetteki iddialarının sözü edilen belgelerle doğrulandığı olayda evdo kayıtları üzerinden eksik incelemeyle yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık görülmediğinden yazılı gerekçeyle verilen Vergi Dava Dairesi kararının bozulması gerekmiştir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*