Sahte Fatura (Naylon) Kullanma Suçu

SAHTE FATURA (NAYLON) KULLANMA SUÇU

Ceza yargılamasında sıkça karşılaştığımız suçlardan birisi de naylon fatura düzenleme ve kullanma suçudur. Bu suç kişinin ticari ve sosyal hayatını doğrudan etkileyecek olması nedeniyle önemlidir.

08 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin yargılama ve infaz süreçlerinde değişiklikler yapılmıştır. Cezaların alt ve üst sınırlarında artırım yapılmış, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması ve ceza indirimi hususunda etkin pişmanlık müessesesi yürürlüğe girmiştir.

Vergi kaçırma ve haksız kazanç elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı fatura düzenleme ve alınan faturaları kullanma suçuna sahte (naylon) fatura düzenleme ve kullanma suçu denilmektedir.

Birçok fiil ile Vergi kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır. Naylon fatura düzenleme ve kullanma da vergi kaçakçılığına yol açan fiillerdendir.

Naylon fatura suçunun maddi konusu düzenlenmiş faturadır. Suçun meydana gelmesi için suçun maddi konusu faturanın Vergi Usul Kanununun 230’ncu maddesinde sayılan bilgileri taşıması gerekmektedir. Bu bilgileri içermeyen belgeler vergi kanunları gereğince hiç düzenlenmemiş gibi kabul edilirler yani suç oluşmaz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 11.07.2014 tarihli 2012/1512 Esas ve 2014/366 Karar sayılı kararında sahte fatura kullanma suçunun tanımı yapılmış ve kriterleri belirtilmiştir.

Naylon fatura suçunun oluşabilmesi için faturada bulunması gereken bilgiler şu şekilde sıralanmıştır.

-Faturanın düzenlendiği tarih,

-Faturaya ilişkin sıra ve seri no bilgisi,

-Düzenleyenin ve müşterinin adı, ticaret unvanı, adres, vergi dairesi ve hesap no bilgisi,

-Faturaya konu olan şeyin türü, miktarı, fiyatı, tutarı,

-Faturaya konu satılan malın teslim edildiği tarih ve irsaliye numarası vs.

Sahte (naylon) fatura düzenleme ve kullanma suçuna ilişkin yapılan yargılama sürecinde suça konu faturaların Vergi Usul Kanunu madde 230’da yer alan hususları içerip içermediği incelenmelidir. Suça konu faturalar incelenmeden hüküm verilmesi söz konusu olamaz.

Faturada kısmen veya tamamen sahtecilik yapılabilir. Gerçekte hiç var olmayan bir durum üzerinden fatura düzenlemesi halinde tamamen sahte fatura, düzenlenen faturanın bir kısmının gerçek, bir kısmının gerçek dışı olması durumunda ise kısmi sahte fatura durumu bulunmaktadır. Örneğin mal satışı için düzenlenen faturada gerçekte yapılan satıştan daha fazla satış yapılmış gibi gösterilmesi kısmen sahte faturadır.

Naylon fatura düzenlemenin amacı nedir? Naylon fatura düzenleyen için komisyon alarak kazanç sağlamak veya vergi doğuracak faaliyeti saklamak suretiyle daha az vergi ödemek için yapılmaktadır. Kullanan ise gider göstererek vergi ödemesini azaltmak veya vergi indiriminden yararlanmak için yapılmaktadır.

Sahte Fatura Kullanma Suçu yada halk tabiriyle Naylon Fatura Kullanma Suçu 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinin b bendinde düzenlenmiştir.

8 Nisan 2022 yılında 7394 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle suçun cezaları;

VUK 359/a-1,2’deki suçlar için ceza alt sınırı 18 ay üst sınırı 3 yıl olmak üzere hapis cezası verilmekteydi.

Değişiklik sonrası, VUK 359/a-1,2’de suçlar için ceza alt sınırı 18 ay üst sınırı 5 yıl olmak üzere hapis cezası verilecektir.

VUK 359/b’de ceza alt sınırı 3 yıl üst sınırı 5 yıl olmak üzere hapis cezası verilmekteydi.

Değişiklik sonrası, VUK 359/b’de ceza alt sınırı 3 yıl üst sınırı 8 yıl olmak üzere hapis cezası verilecektir.

VUK 359/c’de ceza alt sınırı 2 yıl üst sınırı 5 yıl olmak üzere hapis cezası  verilmekteydi.

Değişiklik sonrası, VUK 359/c’de ceza alt sınırı 2 yıl üst sınırı 8 yıl olmak üzere hapis cezası verilecektir.

VUK 359/ç’de ceza alt sınırı 3 yıl üst sınırı 5 yıl olmak üzere hapis cezası verilmekteydi.

Değişiklik sonrası, VUK 359/ç’de ceza alt sınırı 3 yıl üst sınırı 8 yıl olmak üzere hapis cezası verilecektir.

Değişiklik öncesi cezada etkin pişmanlık indirimi bulunmamaktaydı. Değişiklik sonrası ise; tarh edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tümü ile kesilen cezaların yarısı ve buna ilişkin gecikme zammının soruşturma aşamasında ödenmesi halinde ceza 1/2 oranında indirilecektir. Kovuşturma aşamasında ödenirse ⅓ oranında indirilecektir.

Değişiklik öncesi her farklı takvim yılında işlenen suç için ayrı ceza uygulanması bulunmamaktaydı. Ceza hükümlerindeki değişiklik sonrası ise, farklı takvim yıllarında işlenen suçlar için zincirleme suç hükümlerinin uygulanması getirilmiştir.

Değişikliklerle birlikte farklı takvim yılında veya vergilendirme dönemi içinde işlenen suçlar açısından artık Türk Ceza Kanunu madde 43 zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Mesela; 2017,2018, 2019, 2020 yıllarında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarını işleyen kişi her yıl için ayrı ayrı değil, tek bir suç işlemiş gibi cezalandırılarak Türk Ceza Kanunu madde 43 gereği cezasında artırım yapılacaktır.

Değişiklikler soruşturma ve kovuşturma aşaması devam eden tüm kişiler hakkında uygulanabilir. Cezası kesinleşen ve infaz aşamasında olan kişilerin de kanunda yapılan değişiklerden yararlanacaklardır.

Sahte Fatura Suçunun Cezası ve İnfaz Miktarları Ne Kadardır?

Denetimli serbestlik süresi 30.3.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda 3 yıla çıkartıldığından 30.3.2020 tarihinden önce işlenen suçlar da kişi ceza infaz kurumuna girecek ve hemen akabinde denetimli serbestlik ile tahliye edilecektir. Kalan süreyi ise denetimli serbestlik altında belirli haklardan mahrum olarak ceza infaz kurumu dışından dolduracaktır.

Denetimli serbestlik süresi 30.3.2020 tarihinden sonraki suçlar nedeniyle 1 yıl olarak uygulanacak ve kişi 6 ay 25 gün ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra tahliye edilecek ve kalan 1 yılı denetimli serbestlik altında belirli haklardan mahrum olarak ceza infaz kurumu dışında cezasını çekecektir.

Naylon Fatura Suçunda Mütalaa Şartı Nedir?

Vergi Usul Kanunu madde 367 uyarınca vergi cezasını gerektiren sahte fatura düzenleme ve kullanma suçları, vergi daireleri veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından tespit edilmesi gerekir.

Yetkili kişiler tarafından yapılan inceleme neticesinde sahte fatura düzenleme ve kullanma suçunun işlendiğinin tespit edilmesi halinde ilgili durum yetkili kişiler aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Bu aşamada yapılmış olan Vergi idaresinin mütalaası Yargıtay kararları uyarınca yargılama şartı olarak aranmaktadır.

Adli Para Cezasına Çevrilir mi?

Naylon fatura düzenleme ve kullanma suçunda belirlenen cezalar 1 yıllık sınırı aştığından bu suça ilişkin yargılama yapılması neticesinde verilen cezanın adli para cezasına çevrilmesi genel olarak zordur. Ancak olayda indirim kalemi varsa ve ceza 1 yılın altına inebiliyorsa adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) mümkün mü?

Sanığın daha önceden kasıtlı bir suç işlememiş olması halinde naylon fatura cezası 2 yılın altında kalmışsa HAGB karar verilebilir. Bu durumda kişi 5 yıllık denetim süresine tabi tutulur ve bu süre boyunca kasıtlı bir suç işlemezse naylon fatura cezası infaz edilmez.

Ceza Ertelenebilir mi?

Naylon fatura düzenleme ve kullanma suçunda erteleme müessesesi uygulanabilir. Yani kişinin bu suç nedeniyle aldığı cezanın ertelenmesi mümkündür. Cezanın ertelenmesi kararı verilmesinin ardından kişi 1 ile 3 yıl arasında bir süre boyunca denetim şartlarına uygun davranırsa cezası infaz edilmiş sayılır.

Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Sahte fatura düzenleme ve kullanma suçunda geçerli olacak zamanaşımı süresi Türk Ceza Kanunu uyarınca 8 yıldır. Sahte faturanın düzenlendiği gün zamanaşımının başladığı tarih olarak esas alınacaktır. Zamanaşımı süresi dolmuşsa bu hususun ileri sürülmesi gerekir. Hakim, zamanaşımı süresinin dolduğunu kendiliğinden dikkate almaz.

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Uzlaşmaya Tabii mi?

Naylon fatura düzenleme ve kullanma suçu TCK uyarınca uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Vergi Usul Kanunu uyarınca farklı uzlaşma hükümleri söz konusu olabilir.

Suç Şikayete Tabii midir?

Vergi Usul Kanununda düzenlenen suçlar TCK uyarınca şikayete tabi değildir. Soruşturma resen yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*