Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

BAĞIMSIZ DENETİMİNİ ÜSTLENDİĞİ MÜKELLEF ŞİRKET İLE ARACILIK SÖZLEŞMESİ AKDETMİŞ BULUNMASI ŞARTIYLA BEYANNAME GÖNDRİLMESİNİN, DENETİMLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER KAPSAMINDA OLMADIĞI, BU DURUMUN BAĞIMSIZ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREN DENETİM KURULUŞU YA DA BAĞIMSIZ DENETÇİNİN TARAFSIZLIĞI YA DA BAĞIMSIZLIĞINI TEHDİT EDEN BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU, E, 2020/451, 29.04.2021 Tarih ve de 2021/915 Sayılı Kararı ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendi ile elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerle ilgili düzenleme yapma yetkisinin Maliye Bakanlığına verildiği; anılan Bakanlık tarafından çıkarılan 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişiler” başlıklı V. maddesinde, “3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin, mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermelerinin uygun     görüldüğü,

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebilecekleri, yetki verilmiş meslek mensuplarının, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle anılan Tebliğ’in ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”, münferit talepte bulunan müşterileriyle de “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” düzenleyeceklerinin belirtildiği;

Aynı Tebliğ’in “Beyannamelerin imzalanması ve Diğer Hususlar” başlıklı VII. maddesinin 5. fıkrasında, “Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler, mükelleflerle aralarında düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmeleri gereğince, mükelleflerin beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu,

Aktarılan mevzuat uyarınca, beyannamelerin, elektronik ortamda mükellefler tarafından doğrudan gönderilebileceği gibi, “aracılık sözleşmesi” akdetmek suretiyle kendilerine anılan Tebliğ uyarınca yetki verilen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler eliyle de gönderilebileceği; yetkili meslek mensupları tarafından elektronik ortamda beyanname gönderilebilmesi için müşterileri ile imzalanacak sözleşmelerin ise iki türlü olduğu; yetki verilmiş meslek mensuplarının, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”, münferit talepte bulunan müşterileriyle ise “Elektronik Beyanname Aracılık  Sözleşmesi” imzalayacakları;

Uyuşmazlığın, meslek mensuplarının, bağımsız denetimini üstlendikleri şirket ile aralarında başkaca hizmet sözleşmesi bulunmaması, defterlerinin tutulması, finansal tablolarının hazırlanması gibi meslekî hizmetlerin verilmemesi şartıyla münferit talepte bulunan müşterileriyle “Elektronik Beyanname        Aracılık Sözleşmesi”ne istinaden sadece vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık etmeleri  durumunun denetimle bağdaşmayan işler kapsamında olup olmadığı, bu durumun bağımsız denetimi gerçekleştiren denetim kuruluşu ya da bağımsız denetçinin tarafsızlığı ya da bağımsızlığını tehdit eden bir etkisinin bulunup bulunmadığı hususundan kaynaklandığı;

Bu itibarla, meslek mensuplarının, “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne istinaden yalnızca vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık etmelerinin denetimle bağdaşmayan işler kapsamında olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*